Knihovna Střelná

 

 


Historie knihovny v naší obci spadá do doby začátku 20.století. Nejdříve se jednalo o školní knihovnu, která byla založena správcem školy Bédou Kováříkem, který školu řídil v letech 1881 – 1908.

Další zápis se objevil v roce 1932, kdy kronikář Oto Nesvadba, řídící školy uvádí, že v knihovní fond je 182 svazky,  v roce 1933 již 256 svazků, v roce 1934 opět o deset více tedy 266 svazků. Zápis z roku 1935 uvádí: „ O knihovnu se jeví velký zájem. Jsou to většinou dělníci, kteří si hodně knihy půjčují. V obci je přechodně knihovna dělnická o 780 svazcích . Do knihovny přibylo během roku 17 knih. Celkem knihovna čítá 282 svazky. „  Přechodná knihovna sloužila zřejmě dělníkům pracujícím na stavbě železnice.“

Další informace o knihovně se objevují až po válce. Kronikář a ředitel školy Oldřich Žlebčík v roce 1951 uvádí: „ V obci jsou následující knihovny: Veřejná knihovna čítá celkem 364 svazky, Gottwaldova knihovna s 69 knihami a dvě školní knihovny, z nichž jedna je učitelská s 222 svazky a druhá žákovská s 98 knihami. Nově založená knihovna pro školní mládež  Zoji Kosmoděmjanské má 21 knih.“

Ještě v roce 1953 se objevuje další zápis týkající se kroniky zapsaný kronikářem a ředitelem školy Josefem Vitoušem: „  Místní lidová knihovna je umístěna v budově národní školy, knihovníkem je učitelka Věra Vitoušová. Knihy se půjčují každý pátek v době od 1. října do 31. května. Knihovna má oddělení pro mládež, z jejichž řad je nejvíce čtenářů. V letošním roce měla knihovna 127 čtenářů, kteří si vypůjčili 615 svazků. Nejvíce byla čtena zábavná literatura a literatura pro mládež.“

Následující roky se nepodařilo dohledat. Po dostavbě kulturního domu v roce 1976, se do něj přestěhoval Místní národní výbor a do bývalé zasedací místnosti  se přestěhovala knihovna. Zde se půjčovaly knihy a pořádaly různé akce zhruba do roku 1995. Protože se v budově  nacházela i hasičská zbrojnice a SDH neměl žádné vhodné prostory pro svoji  klubovnu, byla  knihovna po schválení zastupitelstvem obce, přestěhovaná do sálu kulturního domu, kde byla pro tyto účely uzavřena část balkonu. Důvodem bylo jak snížení počtu pořádaných akcí v kulturním domě, tak  i problémy s vytápěním knihovny. V kulturním domě, kde sídlil i Obecní úřad, se topilo denně a bylo možné připojit i knihovnu. Přesto tato situace nebyla ideální. Proto když se začalo uvažovat o rekonstrukci budovy bývalého MNV, počítalo se i s novými prostorami pro knihovnu.  Od roku 2010 je knihovna umístěna v nových prostorách budovy Obecního úřadu.

Dřívější vlastnictví knihoven se nepodařilo dohledat, nicméně do konce roku 1996 byly knihovny v obcích ve vlastnictví České republiky a v našem případě spadala knihovna do správy Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Rozhodnutím přednosty Okresního úřadu ve Vsetíně byla od 1.1.1997 převedena s veškerým movitým majetkem  do vlastnictví obce Střelná s tím, že obec bude muset přispívat na regionální knihovnické služby. Na základě nového zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách zřídila obec Střelná Místní knihovnu ve Střelné jako organizační složku obce. Do knihovny byly pořízeny počítače, takže návštěvníci mohou využívat připojení k internetu. V současné době vykonává funkci knihovnice Lenka Gajdošíková. V roce 2011 činil knihovní fond 3624 knih, z toho naučná literatura 936 svazků a krásná literatura 2688. Registrovaných uživatelů je 138, z toho do 15 let 25. Výpůjčky celkem 684. Návštěvníci celkem 521, v tom návštěvníci půjčovny 248  a návštěvníci internetu 273.

Dvakrát ročně /jaro-podzim/ se mění v knihovně taky tzv.cirkulační soubory knih které činí cca 200 svazků.1 cirkulační soubor vždy zůstává celý rok a pak se „posouvá“ do sousední obce.

V neposlední řadě se v naší knihovně nepůjčují jen knihy a časopisy,ale knihovna slouží také třeba k vítání nových občánků,nebo se zde uskutečnují různé kurzy např.kurz pletení pediku,nebo velikonoční či vánoční pečení perníčků.

 

Knihovnu nyní vede p.Gajdošíková Lenka

Kontakt: Gajdosik.Lenka@seznam.cz

Otevírací doba je každou středu od 17:00 – 19:00hod.

 

On line katalog knihovny Střelná - klikněte zde: Online katalog knihovna Střelná

 

Soubory k cirkulaci Střelná 01/2014 červený soubor  [44 KB]
Poslední aktualizace: 21.01.2014
Soubory k cirkulaci Střelná 01/2014 modrý soubor  [47 KB]
Poslední aktualizace: 21.01.2014

Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist