Mateřská škola Střelná
Exteriér
Exteriér
Exteriér

 

 

Historie, tradice, prezentace školky:

Nejmenší z nejmenších - tak by se dala stručně charakterizovat naše jednotřídní mateřská škola na samém okraji Valašska v pohraniční obci Střelná.Byla otevřena v nově postavené budově 2. září 1978. V počátečních letech provozu sem docházelo více než 30 dětí. Je umístěna na kopci nad vesnicí v čistém, klidném prostředí u lesa, daleko od hluku silnice, která spojuje obec se světem a vede přímo k celnici a hraničnímu přechodu se Slovenskem.. Naše školička pomalu získává dřívější důležité místo ve zdejším kulturně společenském životě. Vyšla vstříc také sociálnímu programu obce - v budově je provozována poradna pro matky s dětmi, kuchyně pro žáky Základní školy, důchodce a zaměstnance drobných podnikatelů.
Prostory MŠ jsou účelně řešeny se samostatnou hernou, lehárnou a třídou s přilehlým sociálním zařízením. Toto uspořádání umožňuje vedení dětí k samostatnému chování a jednání aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost. Je zde také dostatek místa ke kolektivním hrám i koutky, v nichž mohou mít děti soukromí. Vybavení umožňuje bezpečný pohyb dětí, sportovní vyžití i celkový osobnostní rozvoj. Veškeré prostředí je udržováno v čistotě, je vkusně a esteticky upraveno. Na výzdobě se podílí děti svými pracemi. Budovu obklopuje rozlehlá školní zahrada s podmínkami k zimním sportům.
Zařízení je jednotřídní se školní jídelnou, věkově jsou zde zastoupeny děti zpravidla 3-6 leté, výjimečně děti starší či mladší dle potřeb rodičů. O děti se starají 2 kvalifikované učitelky a personál : vedoucí ŠJ, kuchařka, uklizečka, pomocná pracovnice ŠJ.

 

Interiér MŠ
Interiér MŠ
Interiér MŠ

 

 Cíle školky:

Cílem naší práce je vytváření krásných mezilidských vztahů, tak, aby se všechny děti staly soběstačnými osobnostmi schopnými si navzájem pomáhat, brát i dávat stejným dílem. Chceme dětem nabízet příležitosti k učení, podporovat přirozenou touhu po poznání. Seznamovat je s hodnotami důležitými pro život ve společnosti, podporovat samostatnost v myšlení a jednání. Důraz bude kladen na seberealizaci každého jednotlivého dítěte, na možnosti svobodného výběru činností vedoucích k dosažení stanovených cílů.

 V letošním roce /2010/ proběhne zápis dětí do Mateřské školy v měsíci dubnu a kritéria pro zápis jsou následující:

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Střelná

1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odloženou školní docházkou ( Zákon 561/2004, §34, odst. 4 ) s trvalým bydlištěm Střelná
2. Děti zaměstnaných matek s trvalým bydlištěm Střelná.
3. Děti matek registrovaných na ÚP s trvalým bydlištěm Střelná
4. Děti matek na mateřské dovolené - starší 4 let s trvalým bydlištěm Střelná 
5. Děti matek na MD - ve věku 3-4 roky přijaté na 4 hodiny denně
6. Děti matek na MD mladší 3 let na dobu 5 dnů v měsíci s trvalým bydlištěm Střelná
7. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odloženou školní docházkou a trvalým bydlištěm   jiným než Střelná
8. Děti zaměstnaných matek s trvalým bydlištěm jiným než Střelná
9. Děti matek na MD - starší 4 let s trvalým bydliště jiným než Střelná
10. Děti matek na MD - ve věku 3-4 roky přijaté na 4 hodiny denně
11. Děti matek na MD - mladší 3 let na dobu 5 dnů v měsíci s trvalým bydlištěm jiným než Střelná
12. O přijetí dětí se zdravotním postižením rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. ( Z 561 /2004 Sb.,§ 34, odst.6 )
13. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na základě zákona 561/2004 Sb., § 34, odst.7 )
Při rozhodování o přijetí jsou kriteria používána ve stejném pořadí, jak jsou výše uvedena.


V souladu s ustanovením § 35 , odst. 1 a)-d) zákona 561/2004 Sb.:
Ředitel mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže:
a) se dítě bez omluvy zák. zást. nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
c) ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Děti
Děti
Děti a maminky

Současný stav

Mateřská škola pracuje podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání,v souladu s tímto dokumentem má škola zpracován vlastní Školní vzdělávací program s názvem:
„ Nech mne mámo, půjdu sám". Tento dokument obsahuje 4 integrované bloky postihující čtvero ročních období. a v nich je obsaženo celkem 10 témat, které přiměřeně věku dětí mapují všechny oblasti lidského života.
Kompletní Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v Mateřské škole Střelná..

Počet dětí se mění také v průběhu školního roku, vzhledem k tomu, že je možno přihlašovat a odhlašovat děti dle požadavků a potřeb rodičů až do naplnění oddělení.
Oddělení mateřské školy je možno naplnit do výše 24 zdravých dětí starších 3 let. Tento limit je možno výjimečně po dohodě se zřizovatelem zvýšit na 28.

Ve školním roce 2009/2010 navštěvuje  MŠ celkem 23 dětí. Je důvodný předpoklad, že tento počet nebude konečný, v průběhu školního roku se po dovršení 3 let další děti přihlásí.

Velkou pozornost věnujeme také spolupráci s rodiči,obecním úřadem,místní knihovnou a to například vystoupením dětí ke Dnu matek,vánoční besídce,divadelní představení spolu se s dětmi ze Základní školy a také spoluúčastí na tradicích v obci /Mikuláš,Fašank /.

V neposlední řadě se účastníme i kulturně sportovních akcí jako např.kurz plavání,exkurze v ZOO,divadelní představení atd.

Mikuláš v MŠ
Mikuláš v MŠ
Mikuláš v MŠ

 

 

Identifikační údaje o škole a kontakt

Právní forma:
IZO ředitelství : 600 149 021

Mateřská škola Střelná, okres Vsetín je příspěvková organizace, má tři součásti:
- Mateřská škola IZO 107 633 884
- Školní jídelna IZO 103 108 386
- Školní jídelna- výdejna IZO 173 000 525
Statutární orgán školy je ředitelka školy Ludmila Bartošáková

Zřizovatel: Obec Střelná, okres Vsetín

Název organizace: Mateřská škola Střelná, okres Vsetín
Sídlo: Střelná č. 154, 756 12 Horní Lideč

 

Tel: 571 447 480
IČO: 70996661


Copyright (c) 2010 - Obec Střelná Created by RegionvalasskoTOPlist